Referat fra Kvalis seminar 29.09.99

Besøk av Lars Erik Kjekshus

 

Hallvard Lærum, 29.09.99

 

 

 

Tilstede: Eric Monteiro (EM), Gunnar Ellingsen (GE), Rolf Holte (RH), Arild Faxvaag (AF), Hallvard Lærum (HL), Aksel Tjora (AT) og Gro Underland (GU), Lars Erik Kjekshus (LEK)

 

Lars Erik Kjekshus

Arbeider til daglig senter for helseadministrasjon, RH. Er doktorgradsstipendiat i sosiologi.

Kjekshus skal på oppdrag fra direktøren ved RiT delta i tilsvarende undersøkelse som Innherred - undersøkelsen ved medisinsk avdeling og KK ved RiT, mars 00.

 

Innherred-undersøkelsen

Se Sintef Rapport nr. STF78 A99502 "Med stetoskop og diktafon - Bruk av legenes spesialistkompetanse"

Undersøkelse av hva legene brukte tiden sin til, på oppdrag fra sykehusledelsen. Benyttet ny metode, ikke utført egen eksplisitt metodestudie (men observatørkontrollert). La stor vekt på motivering hos legene i forarbeidet. Hadde overlegene med seg.

 

Diskusjon (utdrag)

LEK: Sykehus er svært komplekse organisasjoner. Helsepersonell er meget positiv til endringer, men samarbeidsmåten medfører at endringer i en del av sykehuset kan få store følger andre steder.

AF: Mange prosjekter (bl.a. digital røntgen) er designet på ufullstendig grunnlag. Forarbeidet krever analyse av observatører med innsikt i helsearbeidets natur.

EM: Er det mulig å observere seg frem til alt? Finnes det ikke et punkt hvor man bare må prøve ut et system i praksis?

HL: Eksperimentering i komplekse system er risikabelt. Setter store krav til forundersøkelser. Krever mot hos leverandør og tillit fra brukere.

LEK: Nye behandlingsmetoder blir jo tatt i bruk av sykehusene uten problemer?

AF: Disse metodene taes opp av behandlere med kontroll over eget revir, innhenter sekundært aksept fra administrator.

RH: EPJ gir kvalitetssikring heller enn effektivitetsheving.

....

AF: Gode løsninger oppstar hos brukere. Sentraliserte IT-avd. kan fordrive fokus mot driftsstabilitet. ol.

HL: Visjoner om "skreddersydde" spesialtilpassede systemer kan gi skuffelse over ellers veltilpassede systemer, når (oppskrudde) forventinger ikke innfris. Kan løses med betydelig mulighet for brukertilpasning?

GE: Meget dynamiske systemer (som alle brukere kan tilpasse for sin del) er svært vanskelig å endre globalt.

AF: Innherred - undersøkelsen kan forbedres ved å registrere arbeidsoperasjoner i tillegg.

AT: Kan vi bruke et tilsvarende oppsett for registrering av informasjonskilder (og hvor vanskelig de er å få tak i).?

LEK: Mange betraktninger vedr. sykehus er har svakt fundament, er preget av synsing. Det er et stort behov for videre kartlegging. Burde vi ikke hatt kontakt for å utveksle erfaringer og diskutere fotfølging, i det minste for å unngå å fotfølge de samme legene?