Referat fra møte mellom HELP og Kvalis

Dato

27.10.1999

Tidspunkt

10-13

Formål med møtet

Bli litt bedre kjent med hverandre og respektive prosjekter. Et grunnlag for videre samarbeid og faglige diskusjoner

Deltakere

Arild Faxvaag

Elisabeth Bayegan

Eric Monteiro

Hallvard Lærum

Gro Underland

Sigurd Førre

Gunnar Ellingsen

arild.faxvaag@medisin.ntnu.no

Elisabeth.bayegan@idi.ntnu.no

Eric.monteiro@idi.ntnu.no

Hallvard.larum@medisin.ntnu.no

Gunderland@hotmail.com

Sigurd.Forre@medisin.ntnu

Afige@rito.no

Referent

Gunnar

Først en presentasjonsrunde av deltakerne

Sigurd

Bakgrunn som allmennlege i Trondheim. Arbeidet med standardisering av pasienthenvisninger. Tverrfaglige koblinger. Har ennå ikke noe veldefinert forskningsprosjekt. Han vil evaluere sin situasjon etter ett år.

Øystein

Noen stikkord: Kunnskapsrepresentasjon og læring. Helsevesenet ser seg blind på muligheter, forstår ikke helt hva de bruker og teknologien blir konserverende. Opptatt av muligheter for effektiviseringer av organisasjonen.

Gro

Nettopp ferdig med hovedfag i sosiologi. Har tidligere erfaring som sykepleier på RiT.

Elisabeth

Informatikkbakgrunn. Hovedfokus er kunnskapsrepresentasjon.

Hallvard

Lege. Fokusert på legenes behov.

Gunnar

Informatikk-fokus. Utfordringer med innføring av informasjons teknologi i organisasjoner. Sosioteknisk tilnærming. Erfaring fra helsevesenet og fra Medakis fra innsiden.

Arild

1.amanuensis. Veileder til Halvard. Med i IT-strategigruppa på RIT-2000. Interesse for medisinsk informatikk, har en fot innenfor Midt-Norsk Helsesnett. Påpeker nytten av å bruke informasjonsteknologi til å fremme samhandlingen i prosjektet og mellom prosjektene og nevnte blant annet epost-liste, web-ansvar og web-log.

Eric

Prosjektleder for Kvalis. Påpeker at vi ønsker at Kvalis skal være inkluderende.

Diskusjon rundt prosjektene

Kvalis

Litt om hva Kvalis ønsker å være. Ønsker å definere noen retningslinjer for sykehusbaserte pasientjournaler. Eric: Et kvalitetsmessig utgangspunkt, tverrfaglig hvor det vinkles i fra 3 retninger. Hallvard styres inn mot klinikerne, Gro mot det organisatoriske og Gunnar har endringsperspektivet hvor essensen av design er utgangspunkt for endring. Vil også at Kvalis skal sees på som et faglig verksted hvor vi kan få folk til å komme å forelese. Dette skal være et kollektivt ansvar.

Samtidig har Kvalis behov for en indre del hvor Kvalis kan fokusere på mer Kvalis nære ting.

Help

Fokus på kunnskapsrepresentasjon og at teknologi mange ganger er konservende. Øystein foreslår en seminarserie og viste blant annet til HELP sitt nylig avholdte seminar som fungerte bra. Han har forslag til nyttige personer i desember og februar som det kan være verdt på lytte til.

Eric vektla spesielt nytteeffekten av eksterne forelesere.

Arild hevdet at det er mange kokker innenfor helsebransjen. Og det er forskjellige definisjoner over hva en elektronisk pasientjournal er. Det er også behov for å samle de forskjellige aktørene og skape en fornuftig interaksjon for å dra folk i "fornuftig" retning.

Sigurd: HELP prosjektet er i utgangspunktet er altomfattende. Nøkkelord er problembasert journal og kommunikasjon med andre aktører. Fokus på samarbeidet mellom primærlegene og sykehusene via henvisning og epikrise. Meldingene må være meningsfulle for mottakere. Folk må snakke sammen. Kvalitetsutvikling. Spørsmål og svar og økt kommunikasjon direkte på enkeltpasienter. Læring.

Viktig suksessfaktor er blant annet god flyt av oppdaterte medikamentlister til brukerne.

ORBIT prosjektet ble nevnt. Skal se på henvisning og epikriser. Først skal de se på innholdet av epikrisene. EDI mellom Orkdal og omland, Midt-Norsk helsenett som arena for å få dette til å gå.

Eric etterlyste litt om metodebruk hos Sigurd. Det å komme under huden på hva som skal gjøres. Hvordan ta fatt? Ifølge Sigurd var kanskje ORBIT en arena.

Øystein påpekte den store andelen av skjemabruk hos primærlegene. De har en rolle som styres av forskjellig behov. Elisabeth argumenterer for at det er en generell motstand mot forandring (hos legene?).

Eric sier foreslår at fokus generelt må baseres på 1) Hvordan oppnå praktisk nytte og 2) Hvordan opprettholde faglig kvalitet.

Diskusjon rundt det å se på teknologi før og etter bruk. Sigurd antyder at det kan være en mulig angrepsvinkel. Eric argumenterer for at det er vanskelig siden effekten av mediet vil endre seg over tid, teknologien er med på å påvirke brukerne, og Øystein: straks man ser på teknologi blir man en premissgiver.

Arild understreker at forslag til løsning (for Sigurd) må være begrunnet ut fra forskningsresultater – han må se på og vurdere eksisterende løsninger som et utgangspunkt for å gå videre, støttes av Eric som foreslår en empirisk framstilling av dagens praksis som et bakteppe.

Elisabeth sier at dagens journal er rigid. Det medfører at ting ikke blir gjort riktig ut fra et teknologisk ideal. Informasjon har et potensial til å kunne brukes mer effektivt. For eksempel i forskningssammenheng. Hypotesen er at journalen kan brukes mer effektivt. Innfallsvinkelen til hennes oppgave er struktur og arkitektur.

Øystein påpeker viktigheten av å ha kunnskap om hvordan bruken er og at man er i stand til å representere den. Representasjon av forskjellige prosedyrer, tolke ustrukturert informasjon. I dagens journal er det mye kronologi.

Eric påpeker at innhold og kontekst vanskelig kan sees adskilt. Anbefaler en forfatter som heter Zuboff. Zuboff hevder blant annet at teknologi har blitt brukt til å konservere praksis, mens IT til forskjell har mulighet gjenbruk, hun betegner denne nye egenskapen informatisering. Eric sender referansen til boka til deltakerne.

Kanskje et litt forskjellig syn hvordan man skal gripe det an når ny teknologi skal innføres. Tenke konservativt i utgangspunktet med senere endring (teknologisiden i Kvalis) eller mer prosessorientert og radikalt (HELP).

Ellers ser det ut til at prosjektene kan trekke veksler på hverandres erfaringer framover. Spesielt ser det ut til at den praktiske bruken av journalen i det daglige arbeid kan være faglige fellestrekk.

Elisabeth (og kanskje Sigurd) deltar på tur til Danmark den 25 og 26 november. Dette kolliderer dessverre med KITH sitt seminar den 25. oktober. Arild vil derfor representere Kvalis på dette møtet.

Ellers sterk påtrykk for å få til noe angående e-postlister, website og kanskje felles portal. Øystein hadde også 2 forskjellige adresselister, diskusjonsforum.

Web-diskusjonen fortsetter på fredag med ekspertise fra NTNU. Hallvard og Gunnar er sentrale.