26.11.99. Møte med kapasiteter fra V-CHI, på Aalborg Universitet

 

Innhold

Deltagere

MIEMIS

EPJ-observatoriet

MSc-programmet i medisinsk informatikk

Dias 2000

 

 

 

Deltagere

Fra Norge: Gro Underland, Gustav Mikkelsen, Gunnar Ellingsen, Hallvard Lærum.

 

Ole Hejlesen

Siv.ing. i biomed.ing. Lektor, koordiantor for undervisn. sammen med Christian. Kunnskap innen anat. og fysiologi.

 

Pia Britt Elberg.

Ph.D. student. Begynte 95. Siv.ing. Medikoteknikk (medisinsk-teknisk utstyr). Sundhetsinformatik. En av de første Ph.D. innen dette. Tverrfaglig. Er også veileder og underviser. Evaluering av EPJ.

Dansk Nasjonal Handlingsplan 1994: Om EPJ. Hva er en EPJ? Tvetydig: Media, teknologi eller prosess? Innhold? Avgrensning av PAS vs. EPJ. Forøvirg: Innovasjonen må ivaretas, man må ikke kun "sette elektrisitet til papir".

 

Christian Nøhr

Ing. Dels Medikoteknikk - dels offentlig planlegging (sykehusplanlegging). Utdannelsen i SI begynte i 94. Første kullet 50. 1/3 leger, spl. laboranter, gj.sn. alder 40-50 år. Åpen utdnnelse.

Dannet V-CHI i 96 (DMSI, Aalborg, Odense Senter for telemedicin, DSI (tilsv. KITH), Nord-Jyllands amt, Århus Amt, m.fl.)

Database for kvaltietsindiktorer og verkty.

Felles nrodisk MI-kurs årlig?

 

Karsten Niss

Siden 96. Cand.merk. spes innen org. og strategi. Eu-forskning. EPJ, PACS, m.m. Selv tatt to år av MSc ved c-chi. Koordinator . Veileder for flere Msc-kand.

 

Marit Kristensen

Sykepleier og MSc i med.informatikk ved V-CHI.

Innhold

 

MIEMIS- Model for Evaluation of Medical Information systems

Karsten Niss.

Støttet av Kommunedata. MIMEIS-modellen ble koblet på utviklingen av et sykepleierdokumentasjonssystem i 95.

Micro Modell

Meso Metodologi

Micro Verktøy

Bygger på brukerens forventninger. (Mange ulike brukere). Benefit management systems.

(Obs: EU-reglene setter begrensninger for kontakt mellom leverandør og bruker ved prosjekter over 1.7 mill DKR.)

1. Cost-benefit

2. Cost effectiveness

3. Cost-value (samsvar med de overordnede mål)

Scorecard rammeverk.

Faser

(generelt er det kanskje for mye oppmerksomhet her, glemmer kontekst)

Systemet er i bruk ved Brugs sykehus, Jøring, Aalborg, m.fl.

 

Nåværende prosjekt: SITOU

Sundhetssektor IT, org.utvikling, Nyoppstartet, Modell for å forberede en avdeling på innføring av EPJ (utviklet et annet sted). Søker å avlette breddning av et system ved å forbedre avdelingene tverrfaglighet.

"Det lærende firma.", Business reengineering.

Den store utfordringen er det tverrfaglige samarbeidet. EPJ påvirker avdelingens arbeid i retning av tverrfaglighet (fordi dokumentasjonsarbeidet lettere kan distribueres?) Avdelinger som ikke er vant med tverrfaglig arbeid har større problemer med å motta EPJ.

Innhold

 

EPJ-observatoriet

Marit Kristensen spl. og MSc i med.inf.

Springer ut fra v-CHI / DSI / CFST.

Inngår i HEP - Handlingsplan for EPJ

Nøkkeltemaer

Monitorerer HEPs fremdrift.

Andvendelse

Logikk

Teknologi

Produserer årsrapporter hvor de samlede resultatene av de individuelle evalueringsprosjektene presenteres.

Begrensninger:

 

Felles metodegrunnlag

Spørreskjema med vurdering av endringsvillighet

Håndterer følgende tema:

 

Spørreskjema til vurdering av lærstil

Fire typer:

 

Kommer: Vurdering av feedbackmekanismer

 

Implementasjon

Mengde opplæring av brukere

Superbrukerorganisasjon:

 

Integrasjon med øvrige datasystemer

Eks. labutstyr. Slik integrasjon fordrer en (utstrakt) system for strukturering av de kliniske data, et system som kan ta imot dataene fra systemet som ønskes integrert. Eks. Medisinsk terminologibase.

 

Arbeider med terminologi i Danmark:

Odense, Arne Kverneland, Knut Benestad

www.sst.dk

 

Sikkerhet

 

Innhold

 

 

Om Medisinsk Informatikk MSc-programmet

Christian Nøhr

Orientert om samfunnet

Underviser i utviklingen mot informasjonssamfunnet, som er kontinuerlig i forandring.

Sykehus akkreditering, kvalitetssikring, evidence based medicine. Forandring som rutine.

Definisjon av "Hva er sundhedsinformatik?"

 

Mål

Kunne analysere muligheter og begrensninger med informasjonsteknologi.

Kunne ta aktiv del i (sykehusets) planlegging

Kunne utarbeide nye forslag til arbeidsveier i avdelingen

Implementasjon

 

Nøkkelord

 

3-årig forløp deltid

1. år fokuserer på problemanalyse. 2.år inkl. løsningsforslag. 3. år vitenskaplig tilgang. Fire årlige seminarer: forelesn., workshops, prosjektveiledning

 

Konferansesystemer (Firstclass)

 

Internett

e-mail

www

http://virtbib.aub.auc.dk (abonn. på tidsskrift her, kan bli tilgjengelig for oss i Kvalis)

 

Generelt

Åpent universitet, men krever kandidatgrad, bachelorgrad eller annen relatert erfaring.

160 stud (Dk,Sv,1 fra No)

1/3 stud, 1/3 spl., 1/3 lab.-ing.-adm.etc.

Prosjekter: Problemorientert, kan ta med seg problemer fra arbeidsplassen.

Pris 3000/halvår, 6000/halvår tredje året

Innhold

 

 

Dias 2000

Ole Heljesens doktorgradsarb. Programmert i Java, plattform-uavhengig.

Beskrivelse

Programmet er en erstatning for den manuelle diabetesdagboken. Pasienten registrerer sine opplysninger via internet, og programmet gir grafisk fremstilling av måltid (g karbohydrat), blodglukose og insulindosering (ulike typer) langs en tidsakse. Det er også plass til fritekst kommentarer. På denne måten får pasienten og legen en mye bedre oversikt over pasientens diabetes, og dennes reaksjoner på disse tre faktorene. I tillegg presenterte programmet en matematisk modell for pasientens blodsukker, noe som gjorde det mulig for pasienten (og legen) å eksperimentere med ulike potensielle insulindoseringer, og få presentert forventet effekt.

 

Effekter

I praksis blir verktøyet et læringsverktøy for pasienten og legen. Heljesen mente å observere at pasienten tok mer ansvar for sin sykdom, og opplevde større grad av kontroll med dette dataverktøyet. (Videre refererte han muntlig til en sammenlignende undersøkelse, hvor bruk av hans dataverktøy ga en signifikant bedring av HbA1c i forhold til pasienter behandlet konvensjonellt)

 

Risikomomenter

Den matematiske modellen for diabetespasientens blodglukose er ikke mer enn en modell - og kan både av pasient og lege lett tillegges for stor betydning.

Innhold

 

 

 

Referert av Hallvard Lærum, 29.11.99