Kvalis Seminar Ann Rudinow Sætnan 22.mars 2000

Tilstede: Geir Bakke, Grete Bach, Sigurd Førre, Elin Melby, Arild Faxvaag, Ann Rudinow Sætnan, Gro Underland, Gunnar Ellingsen og Hallvard Lærum (referent)

 

Stikkord - "Smakebiter"

 

Forteller litt om sin bakgrunn

Sosiolog. Arbeidet ved Norsk Inst. for Sykehusforskning. Laget kravspesifikasjoner for små og store EPJ for sykehus., i Kristiansund og Mandal. Konsentrerte seg om hva slags rutiner som var hensiktsmessig å legge over på data.

 

Doktorgrad om innføring av ny tekn. i sykehus.

2 datasystemer, 2 diagnostiske systemer, deriblant ØMI, PREOP (Lillehammer).

 

Begreper og sammenhenger i organisasjonssosiologien

Struktur

"Skjelett" av posisjoner, relasjoner, arbeidsdeling, formelt og uformelt (stor forskjell mellom disse).

NB! Struktur skaper posisjoner, interesser og interessemotsetninger. Man må spesielt være oppmerksom på makt. Struktur preger individets syn på verden.

I sykehus er det organisert slik at legen ikke skal ha et ledig øyeblikk. Vedkommende konsentrerer seg ikke om "køen", bare om de medisinske avgjørelsene. Eks. Fra egen erfaring som pasient, om manglende bestilling ved innleggelse. Kunne tolke dette i et sosiologisk perspektiv.

 

Kultur

"Personlighet" av ritualer, normer, verdier, begreper, symboler inkl. språk. Ulike posisjoner innen en organisasjon skaper ofte ulike subkulturer.

Eksempel: (Tellis-Nayak, M.; Tellis-Nayak, V.: "Games that professionals play: The social psychology of physician-nurse interaction", Soc.Sci.Med. Vol.18, No.12, p.. 1063-1069, 1984)

Gunnar: Hva med tendensen hos yrkesgruppene til å oppsøke de som driver på med det samme som deg?

Aktører

Delvis autonome "organer". Disse preges av, men er også selv med på å utforme sin helhet, har egne motiver for medlemskap i org. Har også roller utenfor org. Har egne interesser i kraft av sine roller i og utenfor org.

Eks. Nye overleger kan påvirke stemningen i en avdeling i stor grad. Ulike typer: "Laid-back", didaktisk (belærende), jovial (gir mye frihet), etc.

En sosiolog vil prøve å se organisasjonen ovenfra og ned, og nedenfra og opp

 

Følgefenomener

Konflikt

Resultat av enhver kryssende interesse. Latent og manifest (når den flammer opp) "Forhandlinger" er viktig smøremiddel i daglig organisasjonsliv. (En forutsetning for å få organisasjonen til å fungere)

 

Makt

Ulik makt, men ingen har total makt eller ingen makt. Makt er alltid relativ. Mye av makten i sykehus er basert på legitimitet (har kunnskap).

Gjennomføringsmakt

A har makt over B i den grad A kan få B til å gjøre noe A vil og som B ellers ikke ville ha gjort.

Definisjonsmakt

A har makt ver alle berørte i den grad A har hevd på å definere hva latente stridssaker gjelder og hvilken informasjon som er relevant for sakene. Leger har en sentral stilling her, men er utfordret på enkelte områder.

Funksjon

Konsekvensene for hele det sosiale systemet av en sosial hendelse, der denne hendelsen betraktes som å yte et vesentlig bidrag til systemets virke og vedlikehold.

Innføring av EPJ kan utløse latente konflikter i en organisasjon.

Arild: Nye samarbeidsmåter via Internett.

Ann: Epost gjør språket muligens mindre veloverveid, en økt avstandtagen mellom partene, men har praktisk fordelaktige sider.

Arild: Nettsamfunn for pasienter. Øker i utbredelse.

Sigurd: Epost uformelt, mest med folk man kjenner allerede.

Arild: Epost medfører at man snakker mer med hverandre?

Ann: Eks. Veggavis brukt til feil formål

 

Informasjon/ kommunikasjon

Er ikke bare fakta. Måten fakta flyttes på bestemmer dets verdi (ritualers funksjon,m.m.)

Ref. Stephen R. Barley 1986 Administrative Science Quarterly, 31: 78-108

(om ulikhet i opplæring av et og samme CT-system installert på ulike sykehus)

 

Konklusjon

Neppe mulig å unngå at innføring av EPJ vekker til live konflikter. (avlasting av noen grupper kan øke selvfølelsen i gruppen, som krever endring i roller) (leger gir hverandre klinisk frihet =uenighet i det daglige. Denne kan strupes med en standardisert måte å lagre/presentere informasjon

på)

Det kan være viktig å bevisstgjøre seg symboleffekter som ligger i dagens informasjonsrutiner. Blir disse borte når "fakta" skal formidles elektronisk? Kan de reproduseres elektronisk? Erstattes på annen måte? Trygt utryddes?

Det er viktig å spørre hvordan org. takler avvik fra rutiner. Hvordan skal denne fleksibiliteten ivareta med nye informasjonsrutiner?

Grete Bach: Kontorpersonale ikke representert i brukerfora. Viktig gruppe.

Arild: Vanskelig å forutse effekter av teknologi

Hallvard: Teknologiske "dingser" kan komme i veien for dialogen med pasienten.

Line Melby: Vet man dette? Må prøve ut.

Ann: Eks. Primærleger da EPJ ble startet (så bare i skjermen)

Sigurd: Nå en del av dialogen med pasienten, styrker denne.