Agenda 1999-2003

Start
Hva er Kvalis?
Hvem er vi?
Agenda
Diskusjonsgruppe
Undersøkelser
Publikasjoner
Relaterte prosjekter
Lenker
Referanser
EPJ i Norge
SUMIT 2002
Dokumenter
For English Readers

 

(denne lista vedlikeholdes ikke lenger)

29. jan 2003 Kvalis-seminar 31

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Stig Slørdahl og Bent Indredavik: Presentasjon av Hjerteinfarktregisteret og Slagbasen, to større kliniske pasientkasusregistere ved St.Olavs Hospital.

28. jan 2003 Gunnar Ellingsens disputas

Rådssalen, Hovedbygget Gløshaugen

Doktorgradsavhandlingen finnes her: Global reach, local use

4. des.  2002 Kvalis-seminar 30

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Jon Heggland: Bruk av åpne ontologistandarder og grafisk brukergrensesnitt for analyse av lyd- og videoopptak. Presentasjon av et OntoLog, et nytt analyseverktøy for kvalitativ forskning

6. nov.  2002 Kvalis-seminar 29

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Tom Christensen: ELIN - Prosjektet: Hvordan ivareta den gode kommunikasjon også i en elektronisk verden.

9. okt. 
2002
Kvalis-seminar 28

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Anders Grimsmo:Det nasjonale EPJ-senteret - et nytt midtpunkt i norsk
helseinformatikkforskning

2.-4. sept.  2002 SUMIT 2002: Det 3. Skandinaviske Universitetskurs i Medisinsk Informatikk
Elektronisk Pasientjournal (EPJ) i sykehus: Organisatoriske og teknologiske utfordringer

Suhm-huset, ved Naturhistorisk museum, NTNU 

I samarbeid med Aalborg Universitet, Carelink Sverige og KITH arrangeres et tre-dagers kurs for leger, sykepleiere, kontorpersonale og andre interessert i elektronisk pasientjournal, med utvalgte forelesere fra Norge, Sverige og Danmark. Hensikten er å gjøre deltakerne rustet til å møte utfordringene og mulighetene EPJ introduserer til den kliniske hverdag. 

12. juni  2002 Digimed-seminar

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Kvalis-seminaret går ut pga. arbeid med Kvalis II

15. mai 2002 Kvalis-seminar 27

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Jan Dybdahl: Den horisontale og den vertikale journalen - samspillet mellom den komplette elektroniske pasientjournal og spesialistjournalene"
Line Melby: "Kontekstavhengighet og strategier for informasjonsinnhenting - erfaringer fra observasjonsstudie ved Nevrologisk avdeling, St.Olavs Hospital våren 2002"

17. apr  2002 Kvalis-seminar 26

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Siri Berg: "300 avdelingsvise klininske informasjonssystemer ved St.Olavs Hospital - hva er de, hvem lager dem og hvem bruker dem?"
Hallvard Lærum: "SLBbasen og SlagBasen - To større avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St.Olav. Innhold og anvendelse"

20. mars 2002 Kvalis-seminar 25

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Finn Ivar Karlsen: "EPJ-systemet CAPSY - en psykiatri-journal i forandring"

20. feb 2002 Kvalis-seminar 24

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Lars Aabakken: "Medakis - One size fits all? (if big enough)
Innsidehistorie fra Medakisprosjektet - med utvalgte tanker om fremtiden

23. jan 2002 Kvalis-seminar 23

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Hallvard Lærum: "Inntrykk fra Norges første papirløse sykehus, Aust-Agder Sentralsjukehus Arendal"
Kvalis samlet: Presentasjon av den kommende "Skandinavisk Universitetskurs i Medisinsk Informatikk Trondheim 2002"
Hroar Piene: "Presentasjon av modul for uthenting av kondensert sammendrag (inkl. strukturerte labdata, diagnoser og behandling) fra pasientjournaler i fritekst."

12. des  2001 Kvalis-seminar 22

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Ralf Jørgensen: "Evaluering av KS web, et elektronisk kvalitetssystem for sykehus"
Grete Bach: "IT ved pleie og omsorg - informasjonsflyt mellom første- og annenlinjetjenesten i Norge"

14. nov  2001 Kvalis-seminar 21

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Marianne Uthaug og Camillia Hasle: "Informasjonssikkerhet og tilgangsstyring i helsevesenet ved hjelp av rollemodeller"
Vidar Markhus: "Hvorfor og hvordan kan taleteknologi integreres i elektronisk pasientjournalsystemer?"

17. okt 2001 Kvalis-seminar 20

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Arild Faxvaag: "Modeller og begreper ved informasjonsflyt i sykehus"
Geir Bakke: "Pasientinformasjon ved RiT - digital, tilgjengelig og oppdatert"

19. sept  2001 Kvalis-seminar 19

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Gro Underland: "Papir og Teknologi - Hånd i Hånd" - erfaringer fra etnografiske observasjoner utført ved gastrokirurgisk avdeling, RiT.

6.-7. sept 2001 ITHC -  IT in Health Care: Sociotechnical Approaches

Rotterdam, Nederland

bl.a. med Johan van der Lei og Marc Berg

27.- 31. aug. 2001 Universitetskursus i Sundhedsinformatik

Aalborg, Danmark

Tema: Se www.v-chi.dk

30. mai  2001 Kvalis-seminar 18

10:00-12:30

Rolf Holte, IT-avd. RiT: Erfaringer fra implementasjonen av Docu-Live EPR ved RiT 1999-2001

2. mai 2001 Kvalis-seminar 17

10:00-12:30

Digimeds møtelokaler i Fischebygget

Eva W Sæther: Inntrykk fra "Dependability in Healtcare Informatics", Edinburgh 22-23 Mars (arrangert av DIRC), og "Pasienten i IT-samfunnet - nye dilemmaer", Tromsø (arrangert av Nasjonalt Senter for Telemedisin)
Jostein Ven: Sammendrag av informasjon i elektronisk pasientjournal i et datalingvistisk perspektiv. (MOBEL)

4. apr 2001 Kvalis-seminar 16

10:00-12:30

Auditoriet (KBA), 5.et. kreftbygget, RiT

Hallvard Lærum og Gunnar Ellingsen: Bruk og evaluering av EPJ hos norske sykehusleger: Foreløpige resultater fra en spørreundersøkelse av 224 leger ved 32 sykehusenheter på 19 sykehus.

14. mars  2001 Kvalis-seminar 15

10:00-12:30

Auditoriet (KBA), 5.et. kreftbygget, RiT

Aksel Hagen Tjora: Observasjon som metode i teknologistudiene

14.-15. feb.  2001 "Northern European" Workshop on IT and Health

10:00-12:30

Forskningsparken 2, Blindern, Oslo 

Kontaktperson: Ole Hanseth
Deltakere: Marc Berg, m.fl.

12.-15. feb 2001 SKIKT:"Computers at the crossroads: information society and beyond"

10:00-12:30

 Trondheim 12.-13.feb, 
Oslo 14.-15. feb.

Kontaktperson: Knut Sørensen (knuts@hf.ntnu.no)
Foredragsholdere: Marc Berg, Gro, Gunnar & Hallvard m.fl. Se program.

17. jan 2001 Kvalis-seminar 14

10:00-12:30

Auditoriet, 5.et. kreftbygget, RiT

Per Østby og Jan Grande: "Barbarisering og kultivering". Noe om det nasjonale helse-medisin forskernettverket "Neuralis" og Norsk medisinsk vitenskap på 1800-tallet

6. des 2000 Kvalis-seminar 13

10:00-12:30

Seminarrom 1, Medisinsk-Teknisk Forskningssenter, RiT

Line Melby: Mobil pasientrettet teknologi på sykehus - erfaringer fra to pågående forsøk
Hroar Piene: Fra strukturert pasientjournal til EPJ-struktur - noen tanker om veivalg

15. nov 2000 Kvalis-seminar 12

10:00-12:30

Auditoriet, 5.et. kreftbygget, RiT

Gro Underland: Tverrfaglighet på en sykehuspost

09. nov 2000 Innlegg ved forskerkurset "Forskning og samfunn"

15:30-15:45

Møterom 8, Dragvoll

Gro Underland: Om Bruno Latours Aktør-nettverk teori, som beskrevet i "Science in action"

25. okt 2000 Fredagsforelesning

14:00-15:00

Auditorium

(med videokonferanseoverføring til sykehus i Midt-Norge, DIPS i Bodø og Lofoten Sykehus. Finnes også på video, ta evt. kontakt med AV-avdelingen ved RiT)
Hallvard Lærum: Elektronisk Pasientjournal: Hva har vi, og hva får vi?. Resyme (tekst) og Hele presentasjonen i PowerPoint 97-format (3.12Mb).

25. okt 2000 Kvalis-seminar 11

09:00-11:30

Seminarrom 1, Medisinsk-Teknisk Forskningssenter , RiT

Elisabeth Bayegan: Problem-orientert pasientjournal
Gunnar Ellingsen: "A Patchwork Planet". Om bruk av informasjon ved ulike sykehusavdelinger.

5. okt 2000 Kvalis-seminar 10

10:00-12:30

Seminarrommet (KBS), 5. et. kreftbygget, RiT.

Gustav Mikkelsen: Gjenbruk av data fra elektroniske pasientjournaler; foreløpige erfaringer fra Regionsykehuset i Trondheim. Hallvard Lærum: Utbredelse av EPJ ved norske sykehus. Inntrykk fra "Skandinavisk Lederkursus i Sundhedsinformatik" i Aalborg

15. sept 2000 Oral presentation ved  "Health and Transition", 2ndth Joint conference of hte European Society for Health and Medical Sociology, York, UK

15:55-

16:15

Central Hall, York, UK

Gro Underland: "Methods for measuring Health Related Quality of Life: What gives the most reliable result? Medical and Sociological Aspects"

06. sept 2000 Kvalis-seminar 9

10:00-12:30

Seminarrommet (KBS)  5.et.kreftbygget RiT 

Hallvard Lærum: Inntrykk fra "Stanford Short Course in Medical Informatics" 12.-16.juni, Palo Alto. Resymeet finnes i zip'et RTF-format og i Word 98-format.

21.-25.aug 2000 Skandinavisk lederkursus i Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, Danmark
V-CHI og Institutt for Medicinsk Informatik, Universitetet i Aalborg, arrangerte sommerkurs i medisinsk informatikk. Se Program og Resyme. (En av forelesningene, om EPJ i Norge, er her.)
24. mai 2000 Kvalis-seminar 8

10:00-12:30

Seminarrommet (KBS)  5.et.kreftbygget RiT 

Hallvard: Modellering av legers arbeidsmåte med "Task Analysis"
Hans Hadders: Om feltarbeid og feltarbeidteknikk

10. mai 2000 Seminar om medisinsk teknologi

08:30-12:30

Auditoriet, Med.Tekn.Forskn.senter

Presentasjon av doktorgradsarbeider tilknyttet medisinsk teknologi ved NTNU. (Et av innleggene.)

12. april 2000 Kvalis-seminar 7

11:00-13:30

Seminarrommet (KBS)  5.et.kreftbygget RiT 

Petter Aaselstad: Pasienten som tekst: Sykehusjournalen i et historisk perspektiv

22. mars 2000 Kvalis-seminar 6

10:00-12:30

Seminarrommet (KBA)  5.et.kreftbygget RiT 

Ann Rudinow Sætnan: Sykehus og systemering i et sosiologisk blikk

1. mars 2000 Kvalis-seminar 5

10:00-12:30

Seminarrommet (KBA)  5.et.kreftbygget RiT 

Arild Faxvaag: IT-strategi ved RiT-2000

18. feb 2000 Fredagsforelesning

08:05-08:30

Store Auditorium, RiT

Hallvard Lærum: Elektronisk Pasientjournal sett fra doktorens vinkel

2. feb  2000 Kvalis-seminar 4

10:00-12:30

Seminarrommet (KBA)  5.et.kreftbygget RiT 

Hallvard, Gro og Gunnar: Inntrykk fra Aalborg og København 
(V-CHI, Institutt for Medisinsk Informatikk og EPJ-observatoriet)

25.- 26. nov 1999 Studietur Aalborg og 
København

Jytte Brender (Hvidovre Hospital, København), Christian Nøhr (V-CHI, Aalborg)
Evaluering elektronisk pasientjournal: Resultater og metoder fra fire relaterte, danske prosjekter ved V-CHI: "Virtual Centre of Health Informatics", Aalborg. 
Referat Brender,
Referat V-CHI

24. nov 1999 Kvalis-seminar 3

10:00-13:30

Seminarrom S2, RiT

Judith Gregory: Metodikk ved etnografisk observasjon av helsepersonell ved bruk av video.

27. okt 1999 Møte

10:00-13:30

Konferanserommet 5.et.kreftbygget, RiT

Kontakt og erfaringsutveksling med HELP-gruppen: Øystein Nytrø, Elisabeth Bayegan og Sigurd Førre.
Referat

29. sept 1999 Kvalis-seminar 2

08:30-13:00

Seminarrom S2, RiT

Lars Erik Kjekshus: Metodikk ved deltagende observasjon av leger. Erfaringer fra "Innherred"-undersøkelsen: "Med stetoskop og diktafon".

10. sept 1999 Møte

09:00-15:00

Rom 156 B-paviljongen Dragvoll

Internt planleggingsmøte. Referat

20. aug 1999 Møte

11:00-12:30

IDI Lade

Internt planleggingsmøte. Referat

4.mai 1999 Kvalis-seminar 1 : Elektroniske pasientjournaler (EPJ) for somatiske sykehus 10:00-16:00

Dragvoll

Heldags seminar i samarbeid med KITH, med 150 deltagere. Representanter fra DIPS, Infomedica og  Siemens-Nixdorf presenterte sine produkter. Program og referat (fra KITHs websted)