Undersøkelser 1999-2003

Start
Hva er Kvalis?
Hvem er vi?
Agenda
Diskusjonsgruppe
Undersøkelser
Publikasjoner
Relaterte prosjekter
Lenker
Referanser
EPJ i Norge
SUMIT 2002
Dokumenter
For English Readers

 

 

Innhold

Nasjonal spørreundersøkelse om EPJ blant 224 leger i kliniske stillinger ved 32 utvalgte enheter ved sykehus i hele landet

Spørreundersøkelse hos leger, sykepleiere og merkantilt personell ved Sykehuset i Aust-Agder om deres bruk av og holdninger til EPJ

Analyse av legers arbeidsform basert koding av videoopptak

Forenkling og kvalitetssikring av spørreskjema brukt ved evaluering av EPJ

Sammenligning av sykehusleger og primærleger i bruk av og holdninger til EPJ

 

Nasjonal spørreundersøkelse om EPJ blant 224 leger i kliniske stillinger ved 32 utvalgte enheter ved sykehus i hele landet

Utføres av
Hallvard og Gunnar
Status
Fullført

Tidsperiode
okt-00 til nov-01

Vi har utviklet et spørreskjema som tar for seg følgende problemstilling
  • Hva bruker legene EPJ til i dag?
  • Hva er legenes holdninger til den EPJ de bruker?

Spørreskjemaet tar også for seg aspekter som erfaring med bruk av datamaskin, tilgjengelighet av datamaskin og foretrukket informasjonskilde. Deler av skjemaet består av etablerte delskjema som er oversatt fra amerikansk og validert på nytt i norsk utgave. 

Det er definert 23 informasjonsrelaterte generelle arbeidsoppgaver relatert til klinisk arbeid (basert på en kortere observasjonsstudie). Fordeling av hvilke arbeidsoppgaver EPJ blir benyttet til - og hvor ofte - vil kunne si oss noe om hvordan disse systemene brukes. Dette regner vi som et viktig supplement til de rene meningsytringene om de enkelte EPJ.  

Spørreskjemaene ble sendt ut 14.01.01 til 314 leger på 32 avdelinger fordelt på 19 sykehus, likt fordelt på EPJ (IMx, DocuLive eller DIPS) og type avdeling (Kirurgisk avd., Medisinsk avd. og Barneavdeling), 150 purringer ble sendt ut 12.02.01. Vi mottok 72% (224) av skjemaene. 

Artikkelen er publisert i British Medical Journal, og en norsk utgave er publisert i "Tidsskrift for den norske lægeforening"

til toppen

 

Spørreundersøkelse hos leger, sykepleiere og merkantilt personell ved Aust-Agder Sykehus om deres bruk av og holdninger til EPJ

Utføres av
Hallvard, Arild og Tom Karlsen
Status
Datainnsamling er fullført, første artikkel er sendt per.6.12.02. Andre artikkel skrives nå.

Tidsperiode
nov-01 til feb 03

Sykehuset i Aust-Agder (Arendal) er kjent via media som landets første sykehus med fulldigitalisert pasientjournal, og det eneste i landet med tillatelse fra riksarkivaren til å makulere papirjournaler. For å kompensere for ikke-integrerte informasjonskilder brukes scanning av gamle journaler og enkelte prøvesvar. Som et ledd i evalueringen av deres implementasjon av DIPS har vi inngått et samarbeid hvor en utvidet versjon av spørreskjemaet fra landsundersøkelsen fra jan-2001 benyttes. Analysen vil søke å sammenligne de ulike yrkesgruppene, de ulike avdelingene, og legenes resultater i forhold til landsgjennomsnittet. 

Etter en lang skriveprosess er materialet nå delt i to:

  • "The strategy of no return: Evaluation of a radical approach to electronic medical records". En vurdering av legers reaksjoner på å få papirjournalen erstattet av elektronisk pasientjournal, basert på brukerfornøydhet, bruk av EPJ og endret gjennomføring av kliniske arbeidsoppgaver som følge av dette.
  • (Preliminær tittel): "Three views to using a radical medical records system". Om likheter og forskjeller mellom ulike yrkesgrupper mtp. brukerfornøydhet og bruk av EPJ.

til toppen

Analyse av legers arbeidsform basert koding av videoopptak

Utføres av
Hallvard
Status
Foreløpig utsatt

Tidsplan
Høst -2001/Vår 2002

Vi har kommet frem til at betraktninger om bruk av EPJ i klinisk arbeid ikke blir presise nok uten en mer systematisk inndeling av konsultasjonens innhold. Konsultasjonsanalyse er et kjent begrep innen almennmedisin, men literaturen her konsentrerer seg lite om informasjonsflyt. Vi søker å utvikle en praktisk orientert modell bestående av informasjonsrelaterte arbeidsoppgaver, ikke ulike teknikkene som brukes ved "Task analysis". Modellen bør bygge på fagspesifikk tolkning av faktiske observasjoner av et utvalg av seksjoner og scenarioer for lege-pasientkontakt, og være reproduserbar i den grad at den kan  benyttes for stratifisering av parametre som tidsforbruk, informasjonsbehov dekningsgrad, valg av informasjonskilde, m.m.

På grunn av vanskeligheter med å skaffe til veie adekvat teknisk utstyr, vanskeligheter med å rekruttere klinisk personell til å bli videofilmet og en meget tidkrevende analyseform, tillater ikke gjenværende tid av prosjektet oss å gå videre med dette selv. Opptakene innhentet så langt vil benyttes for ytterligere validering av arbeidsoppgavene definert i spørreskjemaet.

Status per desember 2002:

  • Har tilgjengelig utstyr i form av videokamera, ekstern firewire harddisk (for konfidensialitet under analyse), rask PC (2GHz) og to skjermer (19" og 21").
  • Har adekvat programvare, "OntoLog" av Jon Heggland. ("QMA" fra CVS Systems anbefales ikke.)
  • Har til sammen 4t 38 min opptak av ni pasientkonsultasjoner fordelt på to leger ved en revmatologisk poliklinikk. Halvparten av disse er analysert.

til toppen

Forenkling og kvalitetssikring av spørreskjema brukt ved evaluering av EPJ

Utføres av
Hallvard
Status
Har grunndata for . Skal gjennomføre mindre utviklingsstudie. 

Tidsplan
Høst  2002 - Vår 2003

Spørreskjemaet vi brukte i den nasjonale undersøkelsen i 2001 og ved Aust-Agder Sykehus i 2002 skal forenkles og gjøres lettere å benytte av andre enn oss. En mindre studie (30 respondenter) for test-retest analyse og vekting av arbeidsoppgaver planlegges, og vil gjennomføres i januar - februar 2003. Etter dette vil spørreskjemaet beskrives i egen metodeartikkel, i tillegg til at det skal publiseres med bruksanvisning her, på dette nettstedet. Følg med!

til toppen

Sammenligning av sykehusleger og primærleger i bruk av og holdninger til EPJ

Utføres av
Tom Christensen og Hallvard
Status
Spørreskjema er ferdig modifisert, har foretakk primærtrekning av legekontorer. Venter på navnelister for å foreta endeling trekning og utsendelse.

Tidsplan
Høst 02- Vår 03

I samarbeid med Tom Christensen, som tar doktorgrad på problemorientert EPJ for primærleger gjennomfører vi en spørreundersøkelse blant 300 primærleger, likt fordelt på WinMed, ProfDoc Vision og InfoDoc. Resultatene skal sammenlignes med sykehuslegenes svar fra 2001.

til toppen